9
Khalidiya Village
Al Khalidiyah, Abu Dhabi

Khalidiya Village