1
Al Kamal Tower
Al Markaziya, Abu Dhabi

Al Kamal Tower