1
Horizon Tower B
Al Rashidiya, Ajman

Horizon Tower B